Loading...
kafelek

Regulamin

Regulamin i umowa

o świadczeniu usług drogą elektroniczną

REGULAMIN SERWISU MANUFAKTURAPODROZY.COM ORAZ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Definicje

Administrator –administratorem i właścicielem serwisu Manufaktura Podróży jest Tomasz Michniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Plac Konstytucji 3/12, 00-647 Warszawa, NIP 952 189 5984, REGON 141894324

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu biernie (czytanie, przeglądanie stron) lub czynnie (wypełnianie quizu, wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu).

Program – spisany i przygotowany w odpowiedniej formie zbiór porad i wskazówek ułatwiających samodzielne zaplanowanie i odbycie podróży, stanowiący produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom. Program nie stanowi „programu imprezy turystycznej” w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884).

Konsultant – autor Programu, osoba przygotowująca zestaw porad do Programu zakupionego przez Użytkownika. Na stronach Serwisu Konsultanci są nazywani Przewodnikami, jednak nie jest to tożsame z pełnieniem roli pilota wycieczki, przewodnika grupy turystycznej, rezydenta biura podróży lub dowolnej innej formy organizowania wyjazdu turystycznego w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych. Konsultanci (na stronach Serwisu: „Przewodnicy”) pełnią wyłącznie funkcję doradczą.

Konsultacja – odpłatna usługa świadczona za pośrednictwem serwisu polegająca na udzieleniu Użytkownikom odpowiedzi na ich pytania związane z samodzielnym przygotowywaniem podróży, w formie przewidzianej w niniejszej Umowie.

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem manufakturapodrozy.com stworzona i utrzymywana przez Administratora

Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu

Regulamin – niniejszy regulamin

Rejestr – prowadzony w ramach Serwisu zbiór informacji i danych o Użytkownikach.

Umowa – umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem poprzez akceptację niniejszego regulaminu

 

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.

2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową manufakturapodrozy.com i służy sprzedaży usług doradczych w zakresie samodzielnego planowania podróży.

3. Administrator, Konsultanci ani Serwis nie są organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych, jak również nie świadczą usług turystycznych.

4. Administrator, Konsultanci ani Serwis nie są również pośrednikiem turystycznym, agentem turystycznym, przewodnikiem turystycznym ani pilotem wycieczki w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych.

5. Administrator, Konsultanci i Serwis świadczą wyłącznie usługi doradcze ułatwiające samodzielne zaplanowanie i zrealizowanie wyjazdu przez Użytkownika.

6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z jakichkolwiek Usług płatnych bądź bezpłatnych, również tych niewymagających rejestracji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

9. Wszelkie prawa do Serwisu, Rejestru, ich elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, Logo, stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

10. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu lub Rejestru, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

11. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownicy powinni dysponować przeglądarką IE8, Chrome 20.0.1132.57, Firefox 12 lub wyższą, odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem oraz urządzeniem mającym dostęp do sieci, w tym oprogramowaniem zabezpieczającym ten sprzęt i oprogramowaniem zabezpieczającym przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich (również za pomocą wirusów, trojanów, keyloggerów i innych programów tego typu). Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

12. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Rejestru wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

 

II. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest poprzez zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niektóre z Usług wymagają dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie. O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika.

4. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami, jakie oferuje Serwis, przeglądać treści zawarte w Serwisie oraz korzystać z funkcjonalności „Quiz”. Dostęp do usług bezpłatnych nie wymaga uiszczenia opłaty przy pomocy bramki płatności elektronicznych DotPay, stanowiącej integralny element Serwisu.

5. Usługi płatne obejmują sprzedaż Programów, Konsultacji oraz innych produktów lub usług oferowanych przez Administratora. Dostęp do usług płatnych wymaga uiszczenia z góry opłaty przy pomocy bramki płatności elektronicznych DotPay, stanowiącej integralny element serwisu.

6. Zawarcie umowy o świadczenie płatnych Usług następuje w momencie dokonania płatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

7. Administrator określa w ramach Serwisu rodzaje Usług płatnych oraz sposób dokonywania opłaty.

8. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu na stronie internetowej, na której Serwis jest udostępniany.

 

III. Podstawowe pakiety Usług płatnych

Do najważniejszych Usług płatnych oferowanych przez Administratora należą:

1. REKOMENDACJA – usługa polegająca na analizie kwestionariusza wypełnianego przez Użytkownika przy pomocy funkcjonalności „Quiz” oraz przesłaniu Użytkownikowi trzech zarysów podróży w miejsca, które Administratorowi wydają się najlepiej spełniać oczekiwania Użytkownika wyrażone w kwestionariuszu.

a. Rekomendacja zawiera krótki, kilkuzdaniowy opis polecanego kierunku i możliwej do zrealizowania trasy oraz jej szacunkowy koszt.

b. Jeśli Administrator oceni, iż oczekiwania Użytkownika wyrażone w kwestionariuszu są nierealistyczne, poinformuje Użytkownika o tym oraz zaproponuje mu rozwiązania najbardziej zbliżone do oczekiwań wyrażonych w kwestionariuszu.

c. Użytkownik otrzyma Rekomendację w ciągu siedmiu dni od chwili poprawnego zapisania kwestionariusza za pośrednictwem Serwisu.

d. W przypadku wskazania przez Użytkownika podczas wypełniania quizu konkretnego kraju lub regionu docelowego, Użytkownik otrzyma tylko jedną propozycję trasy.

2. PAKIET „PODSTAWOWY” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi ograniczonego licencją dostępu do Programu wybranego przez niego kierunku. Treść licencji znajduje się w części IV niniejszej umowy.

a. Program zawiera pakiet informacji pomocnych przy samodzielnym planowaniu podróży po wybranym przez Użytkownika kraju i stanowi jedynie sugestię jednej z wielu możliwych tras i planów podróży, jakie można odbyć po tym terenie.

b. W zakres Programu wchodzi m.in.:

i. Zbiór informacji praktycznych dotyczących wiz, szczepień, pakowania i przygotowań do podróży.

ii. Rekomendację wyboru lotu lub innego sposobu dotarcia w określone miejsce z Polski.

iii. Sugestię planu pobytu i zwiedzania.

iv. Rekomendację wyboru hoteli.

v. Ostrzeżenia i porady pomagające uniknąć trudności podczas samodzielnego realizowania podróży.

c. Program jest dostarczany Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w ciągu 30 dni od chwili złożenia zamówienia.

3. PAKIET „REZERWACJE”  – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do Programu na zasadach Pakietu Podstawowego (cz. III, pkt. 2 niniejszej umowy) poszerzonych o doradztwo w zakresie rezerwacji lotów i hoteli wybranych przez Użytkownika.

a. Wszystkich rezerwacji oraz płatności Użytkownik dokonuje sam.

b. Jeśli oczekiwania Użytkownika obejmować będą pośrednictwo w rezerwacji lotów lub hoteli, które zgodnie z prawem wymagają udziału licencjonowanego organizatora turystyki, Administrator skieruje Użytkownika do odpowiedniego agenta, z którym Użytkownik zawrze stosowną umowę. Administrator nie będzie stroną tej umowy. Wszelkie roszczenia reklamacyjne Użytkownik kierować będzie do pośredniczącego organizatora turystyki.

 

 

4. PAKIET „OPIEKUN PODRÓŻY” – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do Programu na zasadach Pakietu Podstawowego (cz. III, pkt. 2 niniejszej umowy), doradztwa w zakresie rezerwacji lotów i hoteli na zasadach Pakietu Rezerwacje (cz. III, pkt. 3 niniejszej umowy), poszerzona o Konsultacje.

a. Konsultacje prowadzić będzie Konsultant, będący autorem wybranego przez Użytkownika Programu bądź inna osoba wskazana przez Administratora.

b. Pakiet „Opiekun Podróży” obejmuje 2 (dwie) godziny Konsultacji przed wyjazdem, prowadzone telefonicznie, za pośrednictwem aplikacji Skype, WhatsApp lub dowolnego innego komunikatora online albo za pośrednictwem poczty e-mail.

c. W przypadku Konsultacji e-mail czas konsultacji liczony jest przez Konsultanta jako czas przeznaczony na korespondencję z Użytkownikiem, w tym na lekturę e-maili i przygotowanie odpowiedzi.

d. W przypadku konsultacji telefonicznych, koszt połączeń poniesie Użytkownik.

e. Użytkownik ma również prawo skorzystać z Konsultacji podczas swojego wyjazdu na zasadach określonych w Serwisie lub przedstawionych mu indywidualnie przez Administratora. Warunki tej Konsultacji zostaną określone przez Administratora przed uiszczeniem przez Użytkownika opłaty za Usługę.

5. Dane teleadresowe biura obsługi klienta Administratora to: Projekt 77, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, tel. 509 649 863 (pn.-pt. – w godz. 9-17), e-mail: kontakt@manufakturapodrozy.com

url6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

IV. Zakres licencji korzystania z Programu przez Użytkownika

1. Z chwilą przesłania Użytkownikowi Programu, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Programu na następujących polach eksploatacji:

a. Korzystania we własnym zakresie wyłącznie w celu przygotowania się i odbycia samodzielnej podróży;

b. Wprowadzania do pamięci komputerów i innych urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, będących własnością Użytkownika;

c. Drukowania Programu, jednak wyłącznie w liczbie egzemplarzy koniecznej do korzystania z Programu podczas zaproponowanej w nim podróży;

2. Użytkownik zobowiązuje się, pod rygorem kary umownej wskazanej w punkcie 6 poniżej:

a. Nie udostępniać zawartości Programu, w całości lub fragmentach, osobom nie będącym uczestnikami wyjazdu sugerowanego w Programie.

b. Nie upubliczniać zawartości Programu, w całości lub fragmentach, w jakikolwiek sposób, a w szczególności:

(i) Nie rozpowszechniać płatnie lub bezpłatnie w jakiejkolwiek formie, w tym nie przesyłać osobom trzecim w formie wiadomości e-mail; nie zamieszczać na stronach internetowych lub profilach portali społecznościowych, nie rozpowszechniać ze pośrednictwem aplikacji na urządzenia stacjonarne lub mobilne, w tym przez udostępnianie do pobrania, a także przez dystrybucję nośników zawierających Program;

(ii) Nie przetwarzać zawartości programów, nie zmieniać jego formy, nie generować zrzutów ekranu, nie zapisywać w formie plików graficznych, nie edytować plików Programu przy użyciu programów specjalistycznych, nie podmieniać zdjęć ani treści;

(iii) Nie wprowadzać do obrotu w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej, w szczególności w postaci plików cyfrowych, e-booków, aplikacji na urządzenia mobilne lub jakiegokolwiek innego rodzaju publikacji cyfrowych, w tym multimedialnych, w tym także za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym zwłaszcza Internetu);

(iv) Nie rozpowszechniać w inny sposób niż wskazano powyżej, a w szczególności: nie odczytywać, wystawienie, wyświetlać, odtwarzać ani nadawać i reemitować;

3. Użytkownik nie ma prawa udostępniać, udzielać sublicencji ani odsprzedawać Programu żadnym osobom, firmom, instytucjom ani organizacjom.

4. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać zawartości Programu do celów zarobkowych, w tym do budowy programów trampingowych lub planów wyjazdu dla biur podróży lub innych organizatorów imprez turystycznych, organizacji eventów, szkoleń lub wyjazdów typu incentive.

5. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Programu do organizacji wyjazdów, w których sam nie uczestniczy ani wyjazdów, w których grupa podróżujących przekracza sześć osób.

6. Użytkownik w ramach licencji nie nabywa praw do wykorzystywania nazwy, logotypu, zdjęć ani materiałów graficznych zawartych w Programie.

7. W przypadku naruszenia warunków niniejszej licencji Użytkownik zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Przewodnika przez Manufakturę Podróży o naruszeniu niniejszej Umowy, na wskazany w powiadomieniu rachunek bankowy.

8. Obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt. 6 powyżej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

 

V. Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

1. Administrator ani Konsultanci nie są organizatorami imprezy turystycznej i pełnią wyłącznie rolę doradczą. W związku z powyższym, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż:

a. Każda podróż niesie ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia wskutek wydarzeń losowych, przestępczości, zachorowania, wypadków komunikacyjnych i innych czynników;

b. Użytkownik w podróż rusza samodzielnie i na własną odpowiedzialność, rozumiejąc, że Administrator ani Konsultanci nie pełnią roli organizatora, biura podróży, pilota, przewodnika, rezydenta ani opiekuna grupy, a jedynie doradców pomagających przygotować się do samodzielnej podróży.

c. Użytkownik przed podróżą ma obowiązek zapoznać się z aktualną sytuacją w kraju docelowym podróży oraz ostrzeżeniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych publikowanymi na stronach MSZ (w szczególności, ale nie tylko w sekcji „Ostrzeżenia dla podróżujących”) oraz podjąć decyzję o wyjeździe lub rezygnacji z niego zgodnie ze swoją oceną sytuacji;

d. Zasięgnąć opinii lekarskiej, uwzględniającej stan zdrowia oraz choroby typowe dla obszaru planowanej podróży.

e. Wykupić stosowne ubezpieczenie OC, AC i NNW, pokrywające wszelkie działania, w tym sporty, sporty ekstremalne i obecność w środowiskach typu dżungla lub pustynia, które planuje podczas swojej podróży.

f. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że porady i wskazówki zawarte w Programie mogą okazać nieaktualne. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby informacje zwarte w Programie odpowiadały aktualnemu stanowi rzeczywistemu, jednak nie może zagwarantować ich aktualności;

2. Administrator ani Konsultanci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody czy krzywdy wyrządzone Użytkownikowi podczas jego podróży w wyniku działania osób trzecich, przedsiębiorstw usługowych, organizacji, hoteli, linii lotniczych, zdarzeń o charakterze pogodowym i losowym bądź dowolnych innych czynników.

3. Usługa świadczona przez Administratora obejmuje wyłącznie dostarczenie zbioru porad i wskazówek w postaci Programu a nie organizację zasugerowanego planu podróży. Użytkownik organizuje swoją podróż we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 

VI. Bezpieczeństwo Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do własnego konta przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.

3. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator może, ale nie musi informować Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

4. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator nie musi informować Użytkowników. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych niezbędnych do prawidłowego działania serwisu i problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzania nowych funkcji Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Serwisu bez podania przyczyny.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@manufakturapodrozy.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz numer transakcji w przypadku reklamacji Usług płatnych.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

 

VIII. Dane Użytkowników

1. Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach rejestracji do Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.

2. Użytkownik dokonując rejestracji Konta zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail, zawierających newsletter Serwisu i/lub treści promocyjne innych firm lub redakcji. Zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail użytkownik może w każdym momencie.

3. Użytkownik dokonując rejestracji Konta udziela Administratorowi dobrowolnej zgody do przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych na zasadach obowiązującego prawa art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami prawa. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych wyłącznie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z usunięciem z Serwisu jego Konta.

6. W Serwisie umieszczane są także informacje lub oferty innych podmiotów niż Administrator, a część powierzchni Serwisu udostępniana jest przez Administratora na przedstawianie różnego rodzaju informacji i ofert dostarczanych przez Użytkowników oraz inne podmioty, w tym również treści reklamowe, usługowe lub afiliacyjne.

7. W przypadku umów zawieranych przez Użytkownika z reklamodawcami lub afiliantami Serwisu, Administrator nie jest stroną umowy. Są nimi każdorazowo Użytkownik i jego kontrahent, z którym Użytkownik zawarł umowę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. Treści podmiotów trzecich publikowane w Serwisie nie są również ofertą handlową Administratora, a kształt ogłoszenia, oferty, rekomendacji czy reklamy jest publikowany na życzenie i wyłączną odpowiedzialność podmiotu trzeciego.

 

IX. Odstąpienie od umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

2. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu, w tym do zablokowania Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Administratora. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i usunie Konto lub zablokuje dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.

4. Administrator może odmówić świadczenia Usługi wymagającej rejestracji w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Administratora i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnemu Użytkownikowi bez podania przyczyny. W przypadku odmowy świadczenia usług opłaconych wcześniej przez Użytkownika, Administrator zwróci Użytkownikowi pełną wpłaconą za tę usługę kwotę. W momencie wydania dyspozycji zwrotu płatności, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o których poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie będzie dokonana na niekorzyść Użytkownika.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu.

3. W przypadku zmiany struktury własności Serwisu, jego cesji lub odsprzedaży, przedmiotem obrotu jest Serwis wraz ze wszystkimi Kontami zarejestrowanych Użytkowników. Nowy właściciel lub współwłaściciel Serwisu przejmuje w takiej sytuacji wszystkie zobowiązania i powinności wynikające z Umów zawartych z dotychczasowymi Użytkownikami i nabywa prawa Administratora.